Konferencja Naukowa Stomatologów

Konferencja Okrągłego Stołu

 

PROGRAM RAMOWY

XXI KONFERENCJI OKRĄGŁEGO STOŁU

NAŁĘCZÓW, 16-17.04.2020r.

 

16 kwietnia 2020r.

9.00     uroczyste otwarcie XXI Konferencji Okrągłego Stołu

               Kształcenie przeddyplomowe

9.30

Perspektywy kształcenia lekarzy dentystów w opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

oraz Ministerstwa Zdrowia

Ogólne zasady finasowania kształcenia studentów kierunku lekarsko-dentystycznego

11.00 – 11.30 Sesja I

Zakres i sposób realizacji standardów zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

oraz Ministerstwo Zdrowia

11.30 – 12.30 Sesja II

Analiza uprawnień studentów V roku kierunku lekarsko-dentystycznego wynikająca z Ustawy

z dn. 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Możliwość zdania egzaminu LDEK w czasie trwania zajęć klinicznych na V roku studiów?

Uprawnienia studentów V roku przed i po zdaniu egzaminu LDEK

12.30 – 14.00 Sesja III

Ocena dorobku nauczyciela akademickiego

              Ocena dorobku naukowego

Ocena dorobku dydaktycznego nauczyciela akademickiego z uwzględnieniem oceny

przez studentów

15.00 – 16.30 Sesja IV

Metody i techniki kształcenia w środowisku akademickim

16.30 – 18.00 Sesja V

Kształcenie przeddyplomowe w krajach Unii Europejskiej

18.00     Podsumowanie sesji dotyczącej kształcenia przeddyplomowego

17 kwietnia 2020r.

Kształcenie podyplomowe

8.30 – 9.30 Sesja VI

Szkolenie specjalizacyjne: zasady, wymagania w opinii:

Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych

Konsultantów Krajowych

9.30 – 10.30 Sesja VII

Warunki prowadzenia samodzielnej praktyki przez absolwenta kierunku lekarsko-dentystycznego

(staż zawodowy, wiedza, umiejętności)

10.30 – 11.30 Sesja VIII

Obowiązujące tytuły zawodowe wynikające z ukończenia studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym

11.30 – 13.30 Wnioski XXI Konferencji Okrągłego Stołu

 

Obrady Konferencji odbywać się będą w Termach Pałacowych Uzdrowiska Nałęczów S.A.;

Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk”